Systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, innehåller ett tydligt krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. I och med detta har kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning avskaffats.

Varje huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.
Av den nya skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

 

Qualis

Vi genomför regelbundna kvalitetsrutiner för att säkra kvaliteten i vår verksamhet. Till vår hjälp i detta använder vi oss av en certifieringsmodell som heter Qualis.

Tullmästarens förskola blev Qualisgranskade under läsåret 2017.

Ur rapporten: Tullmästarens förskola är en kommunal förskola som ligger i Luthagens förskoleområde i Uppsala kommun. Förskolan startade år 2014 och består av två avdelningar för de yngre barnen och två för de äldre. Genom att verksamheten byggts upp under de senaste tre åren och personalen har rekryterats i takt med att förskolan utvecklats har personalen fått möjlighet att utveckla ett gemensamt förhållningssätt. Personalen är flexibel samtidigt som engagemang, erfarenhet och kompetens präglar verksamheten. Det råder ett tryggt, lugnt och trivsamt klimat på förskolan.

Detta är förskolans första granskning enligt Qualis kvalitetssäkringssystem och den väl fungerande verksamheten gör att förskolan når 102 poäng totalt. Förskolan har många starka områden, men vi vill främst nämna:

  • Normer och värden samt Barns delaktighet och inflytande
  • Organisation samt Styrning och ledning
  • Kommunikation

Du kan läsa mer om vad certifieringen innebär här nedan:

  • Företaget som har ceritfieringsmodellen heter Q-step. Vi använder oss av modellen för att säkerhetsställa förskolans kvalitet.
  • Qualis är ett utvärderingsmaterial för vår verksamhet som vi pedagoger diskuterar och skriver ned
  • En certifiering sker vart tredje år. Två granskare kommer till förskolan under en och en halv dag för att granska verksamheten samt göra intervjuer med både pedagoger, ledning och föräldrar
  • Som underlag för granskningen är enkäter bland pedagoger, barn över tre år samt föräldrar en viktig del
  • Helhetsbedömningen avgör på vilken nivå förskolan hamnar

Syftet är att ständigt förbättra arbetet och öka kvaliteten i verksamheten. Detta motsvarar våra tidigare kvalitetsredovisningar.

Luthagens förskola är Qualiscertifierad sedan slutet av 2014.

Uppdaterad: